Arabuluculuk 
6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" başlıklı 15. maddesinin 10. fıkrası uyarınca 02/06/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin”, “İdarenin Temsili” başlıklı 18.maddesinin ikinci fıkrasında “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikler bu bilgileri esas alır.” hükmü bulunmaktadır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi” başlıklı 15. Maddesinin 8.fıkrası uyarınca İdaremiz bünyesinde “Arabuluculuk Komisyonu” oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yerine getirilecektir.
 
Başkanlığımızın taraf olduğu Arabuluculuk Davetinin Yapılacağı Adres:

İletişim Bilgileri: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği
Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA
Telefon: 0(312) 565 26 52-53
Faxs: 0(312) 266 77 61
e- Posta: arabuluculuk@toki.gov.tr

Dikkat!
"arabuluculuk@toki.gov.tr" e-posta adresi, İdaredeki arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesine ilişkin olup, sadece arabulucuların kullanımı içindir. Bu e-posta adresi arabulucular dışında, kişisel başvurular için kullanılamaz. Ayrıca bu e-posta adresine yapılan kişisel başvurulara cevap verilmeyecektir. Bu hususta İdare sorumlu değildir.

 
Önemli Not:
Arabuluculuk Davet Mektubunda; başvurucunun talebi/talepleri (Maaş, Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, fazla çalışma vb), işin yapıldığı il, işin adı, yüklenicinin adı ve varsa alt taşaronun adı ile ne kadar süre ile çalıştığının yer alması, sürecin olumlu yönde yürütülebilmesi açısından önem arz etmektedir.